Thành Viên

LỊCH SỬ NẠP THẺ

THỜI GIAN NHÀ MẠNG MỆNH GIÁ MÃ THẺ SERIAL THẺ TRẠNG THÁI
20/06 15:34 VIETTEL 20,000đ 319240729359431 10008553434487

Thành Công

10/06 18:45 VIETTEL 50,000đ 618210036119581 10008865609636

Thất Bại

02/06 15:05 MOBIFONE 20,000đ 416680093851 095432000006250

Thành Công

01/06 16:51 VIETTEL 20,000đ 516237151458155 10008876539223

Thành Công

31/05 16:39 VIETTEL 50,000đ 710556439115576 10009079722179

Chờ Duyệt

31/05 16:13 VIETTEL 20,000đ 211584960055880 10008528846284

Thành Công